telefoon

038 - 421 61 91

fax

038 - 422 23 71

e-mail

info@roza-advocaten.nl

adres

Zwartewaterallee 48
8031 DX Zwolle

postadres

Postbus 1092
8001 BB Zwolle

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Roza Advocaten B.V. is een Besloten Vennootschap, hierna te noemen: Roza Advocaten, die zich ten doel stelt om een advocatenpraktijk uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.

Artikel 2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld en die bij, voor of namens Roza Advocaten werkzaam zijn/waren.

Artikel 3. Roza Advocaten is gerechtigd, ook zonder specifiek daartoe strekkende opdracht, meerdere medewerkers en/of derden bij het uitvoeren van de opdracht in te schakelen en door die medewerkers en/of derden verrichte werkzaamheden

en/of gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid van Roza Advocaten uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag dat door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt gedekt en welke verzekering voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. 

Artikel 5. Roza Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten en/of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. Roza Advocaten gaat ervan uit en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraken die schriftelijk dienen te zijn gemaakt, wordt telkens na afloop van een periode van één kalendermaand gedeclareerd. 

De betalingstermijn staat op de declaratie. indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is vanaf dat moment over het bedrag van de declaratie de wettelijke rente verschuldigd.

Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd op basis van het rapport Voorwerk II met een minimum van € 50,-- .

Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Roza Advocaten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Roza Advocaten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak geschiedt declaratie op basis van aan de zaak bestede tijd ( waaronder reistijd) waarbij de registratie daarvan plaatsvindt in eenheden per 6 minuten: 0-6 mi. - 0.1 uur; 6-12 min. - 0,2 uur enz.

In de opdracht wordt ene tarief/honorarium overeengekomen. Roza Advocaten is bevoegd dit tarief eenzijdig per 1 januari van iedere jaar aan te passen. 

Artikel 7. Op de rechtsverhoudingen tussen Roza Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen uit die rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Roza Advocaten voortvloeien, kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle-Lelystad, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 

Artikel 8. Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening worden beslecht conform het reglement Geschillencommissie Advocatuur. Als interne klachtenfunctionarissen zijn aangewezen Mr. C.F. Roza en Mr. T.H. Dijkstra.  Mocht de interne klachtregeling niet tot een oplossing leiden dan kan de cliënt de klachten voorleggen aan de geschillencommissie Advocatuur.